banner

Blog

Cách ngắt trang trong kịch bản

Cách ngắt trang trong kịch bản

 Trong một trang kịch bản, không phải bạn thích lúc nào ngắt trang cũng được mà có những quy tắc ngặt nghèo mà ta phải tuân theo. 
Các yếu tố của kịch bản (3)

Các yếu tố của kịch bản (3)

Parenthetical Nội dung trong ngoặc đơn
Extensions Mở rộng
Transition Từ nối

Cách dàn trang trong kịch bản ban đầu

Cách dàn trang trong kịch bản ban đầu

Trình bầy kịch bản theo văn bản chuẩn cũng phải có quy tắc nhất định, thập chí là hơi ngặt nghèo một chút.  
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us